Colorful Notebooks
1.z osztály

Hirdetmények az 1.z osztályosoknak

Tanszerlista

Az iskola által biztosított és a szülők által beszerzendő tanszerek listája.

Éves rend

Ünnepek, szünetek rendje
az iskola naptárjában.

Az 1.z osztály második féléves órarendje

Időpont
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
7:00-8:00
Reggeli ügyelet, érkezés
Reggeli ügyelet, érkezés
Reggeli ügyelet, érkezés
Reggeli ügyelet, érkezés
Reggeli ügyelet, érkezés
15:15-16:00
Pszichodráma
Kertészkedés STEM-projekt
Szabadidő - Kirándulás
Kertészkedés STEM-projekt
Szabadidő
8:00-8:45
Olvasás - Projektóra
Olvasás - Projektóra
Olvasás - Projektóra
Olvasás - Projektóra
Angol
8:55-9:40
Matematika - Szorobán
Matematika - Szorobán
Matematika angol nyelven
Zenés matematika
Angol
9:50-10:30
Kézműves
Kézműves
Etika
Írás
Testnevelés
10:40-11:25
Kézműves - Írás
Írás
Testnevelés
Testnevelés
Testnevelés
11:30-12:10
Testnevelés
Természetvédelem
Projekt - digitális eszközökkel
Hangszeres óra
Kézműves
12:15-13:00
Ebéd
Ebéd
Ebéd
Ebéd
Ebéd
13:15-14:00
Szabadidő
Szabadidő
Szabadidő
Társasjáték program - Logika
Szabadidő
14:15-15:00
Pszichodráma
Kertészkedés STEM-projekt
Szabadidő - Kirándulás
Kertészkedés STEM-projekt
Szabadidő
 

Magyar nyelv és irodalom

Tantárgyi célok és program

 

 • Kis és nagy nyomtatott betűk ismerete, összeolvasása

 • Szavak, szókapcsolatok, mondatok, rövid szövegek olvasása

 • Kis írott betűk megtanulása, összekapcsolása (késleltetett írástanítás)

 • Írás – szó, szókapcsolat, mondat szinten

 • Beszédfejlesztés, szókincsgyarapítás

 • Irodalmi ismeretek: nyelvtörők, találós kérdések, közmondások, mondókák, versek, mesék

 • Verstanulás, dramatizálás

 • Könyvtárhasználat

 

Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenységek

 

Olvasás:

 • szavak, szókapcsolatok, mondatok, rövid szövegek néma és hangos olvasása

 • szövegértést ellenőrző feladatok megoldása

 

Írás:

 • másolás írott és nyomtatott mintáról, látó-halló tollbamondás

 • önellenőrzés, javítás

​Memoriterek megtanulása, előadása:

 • Heltai Jenő: Az én kutyám

 • Móra Ferenc: A cinege cipője

 • Fehér Ferenc: Jókedvű hét

 • Móra Ferenc: A csókai csóka

 • Móricz Zsigmond: Iciri-piciri

 • Nemes Nagy Ágnes: Jön a kutya

 • Szilágyi Domokos: Kot-kot-kot

 • Nemes Nagy Ágnes: A jó óra és a rossz óra

 • Weöres Sándor: Kutyatár

 • Weöres Sándor: Pletykáló asszonyok

 • Zelk Zoltán: Este jó, este jó

 • Móra Ferenc: Zengő Ábécé

 • Kányádi Sándor: Április

 • Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje

 • Zelk Zoltán: Vakáció

 • József Attila: Altató

Véleménynyilvánítás, önkifejezés szóban

 

Önálló feladatmegoldás, páros és csoportmunkában való együttműködő részvétel

 

Dráma: figyelem- és emlékezetfejlesztő, közösségépítő játékok, utánzó- és fantáziajátékok, bábozás, improvizálás, állatmesék és versek előadása, színházlátogatás

 

Értékelés

 

 • Az órai munka értékelése szóban (folyamatos)

 • Az írásbeli munkák értékelése szóban és írásban (folyamatos)

 • Félévenként írás (másolás, tollbamondás), olvasásfelmérés Mozaik mérőlappal

 

Tankönyvek

 • Mozaik tankönyvek

 • Köszöntők, nyelvtörők, kiszámolók, mondókák, találós kérdések, közmondások, népköltészet, népmesék

 • Weöres Sándor, Móricz Zsigmond, Móra Ferenc, Nemes Nagy Ágnes versei

Matematika

A tanév tantárgyi célja


A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak megismerése, biztos mennyiségfogalom kialakítása.


Fejlesztendő képességek

 • Tájékozódás térben, időben, mennyiségi viszonyokban

 • Megismerés (tapasztalatszerzés, képzelet, emlékezés, gondolkodás, alapszintű összefüggések felismerése)

 • Mennyiségfogalom alakítása

 • Számolási eljárások megértése és működtetése

 • Megértés

 • Alkotás és kreativitás

 • Együttműködés

 • Érzelmi, akarati képesség

 

Tananyag

 

 • Tulajdonságok megfigyelése

 • Darabszám, mérőszám,

 • Nyitott mondatok,

 • Kombinatorikus alkotások

 • Természetes szám a 20-as számkörben

 • Számképzés, számfogalom, számtulajdonságok, számkapcsolatok

 • Műveletfogalmak, számolási eljárások

 • Szöveges feladatok értelmezése

 • Viszonyok, kapcsolatok értelmezése

 • Tájékozódás síkban és térben

Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenységek

 

 • Tárgyak, dolgok, mennyiségek felismerése, összehasonlítása, szétválogatása, sorba rendezése, Számok elhelyezése számegyenesen ,< > = jelek használata, igaz- hamis állítások alkotása,

 • Becslés, számlálás, számok jele: olvasásuk, írásuk

 • Számok bontása összeg- és különbségalakra,

 • Összeadás és kivonás értelmezése tevékenységgel, elbeszéléssel,

 • Szöveges feladat megjelenítése

 • Sorozatok készítése adott szabály szerint, kapcsolatok felismerése

 • Irány és állás megfigyelése, követése síkbeli mozgással- a térbeli viszonyokat kifejező szavak használata

 

A számonkérés, értékelés rendszeressége, hogyanja, szempontjai

 

 • Folyamatosan kapnak a tanulók tudásukat ellenőrző feladatokat szóban, tevékenykedtetéssel és írásban.

 • Nagyobb tudásszintmérőt az előkészítő időszak befejezése után, az 5-ös, a 10-es számkör befejezésekor, a 10-es átlépéses műveletek után, félévkor s tanév végén. A mérések feladatait csak javítjuk, nem pontozunk.

Tankönyvek, források

 • Sokszínű matematika tankönyvcsalád (Mozaik) Számírás munkafüzet

 • Feladatlapok, más könyvekből vett feladatok a differenciált oktatáshoz

 

Logikai játékok

A tanév tantárgyi célja

 

Társasjátékok tanítása és rendszeres játszatása során a gyerekek gondolkodási és szociális képességeinek fejlesztése. Alternatíva nyújtása a szabadidő hasznos eltöltésére.

Fejlesztendő képességek

 • Megfigyelés

 • Figyelem

 • Síkbeli tájékozódás

 • Térbeli tájékozódás

 • Szabálytartás

 • Logikus gondolkodás

 • Következtetés

 • Folyamatban való gondolkodás

 • Lényegkiemelés

 • Elemzés

 • Összehasonlítás

 • Előrelátás

 • Tervkészítés

 • Képzelet

 • Kreativitás

 • Együttműködés

 • Empátia

 • Győzni és veszíteni tudás

 • Sportszerűség

 

Tananyag

 • Fekete Péter típusú kártyajátékok

 • Dominó

 • Hármas amőba (Tick, tack, tuck)

 • Négyes amőba

 • Amőba variációk síkban és térben

 • Egyszerű malom

 • Kettős malom

 • Fordítgatósok

 • Mancala

 • Set

Értékelt tevékenységek

 • Játék a szabályok betartásával

 • A tanult játékstratégiák alkalmazása

 • A győzelem és vereség feldolgozása

 

Tematikus hetek és projektek

A tanév tantárgyi célja

 

 • A tanulók tudatos megfigyelésének fejlesztése, közvetlen tapasztalatok segítségével.

 • Hasonlóságok és különbségek felismertetése, összehasonlítások elvégzése érzékelhető tulajdonságok alapján élő és élettelen dolgok között.

 • A megismerési vágy felkeltése, megőrzése.

 • Környezettudatos magatartás fokozatos kialakítása.

 • A környezet- és egészségvédelem fontosságának tudatosítása.

 • A tapasztalatok szóbeli megfogalmazása.

 • A megfigyelések rajzos és rövid szöveges rögzítése.
   

Tananyag

 1. Érzékszervek,érzékelés: Látás- szem, hallás- fül, tapintás- bőr, szaglás- orr, ízlelés- nyelv. Tárgyak és élőlények érzékelhető tulajdonságainak megfigyelése. Élő és élettelen csoportosítása. Halmazállapotok: szilárd, folyékony, légnemű.

 2. Élő környezet: Életjelenségek: mozgás, táplálkozás, növekedés, szaporodás. Az emberi test részei. A növények részei. A növényi fejlődés megfigyelése. Táplálkozás, táplálékcsoportok.

 3. Az idő: Az időjárás, évszakok változásának megfigyelése, lejegyzése. Az év, évszakok, hónapok nevei, a hét napjai, ünnepek. Hetirend, napirend.
   

Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenységek
 

 • Látás-, hallás-, tapintás-, szaglásérzékelési játékok.

 • Eszközök és tárgyak csoportosítása érzékelhető tulajdonságok alapján.

 • Élő és élettelen dolgok megkülönböztetése, csoportba rendezése.

 • Halmazállapot változások elvégzése, megfigyelése.

 • Élőlények mozgásának megfigyelése.

 • Az emberi test részeinek ismerete.

 • A lágyszárú növények részeinek közvetlen megfigyelése.

 • Növényi magvak csíráztatása, az életfeltételek biztosítása, növények gondozása.

 • Az élőlények táplálkozásának megfigyelése  állatkertben, tanteremben és otthon.

 • A táplálékcsoportok felismerése.

 • A vegyes táplálkozás fontosságának tudatosítása, egyszerű ételek elkészítése.

 • Helytelen táplálkozási szokások felismerése.

A számonkérés, értékelés rendszeressége, hogyanja, szempontjai

 • Szóbeli értékelés minden óra végén, a tevékenység aktív elvégzése a sikeres teljesítés feltétele.

 • Írásbeli számonkérés saját készítésű feladatlapokkal.

 

Rajz és technika

A tanév tantárgyi célja

 

 • Kezdeti motiváltság, nyitottság megőrzése

 • Az alkotás örömének felfedeztetése

 • Vizuális nyelv, kommunikáció fejlesztése játékos feladatokon keresztül

 • Önmaga és az őt körülvevő világ vizsgálata, megismerése, megjelenítése

 • Belső világ (gondolatok, érzések, élmények, képzelet) kivetítése

 • Az egyéni kifejezésmód fejlesztése

 • Személyiség és közösségfejlesztés

 • Kapcsolódás más művészeti ágakhoz, tantárgyakhoz, projektekhez, ünnepekhez

Tananyag

 • Rendeltetésszerű eszközhasználat, szokásrendszer kialakítása,

 • Technika és anyagismeret bővítése

 • Manuális ismeretek elsajátítása

 • Vizuális nyelv alapelemeinek megismerése (formák, vonalak, színek megnevezése és használata)

 • Képi elemek elrendezése térben, síkban

 • A képmező kitöltése

 • Önmaguk, tárgyak,  élőlények jellemző tulajdonságainak érzékeltetése

 • Tárgykészítés

 • Egyéni és közös élmények megjelenítése

 • Illusztrációk készítése

 • Ritmusok (forma, szín)

 • Jelek, ábrák létrehozása

 

Technikák

 • Ceruza és krétarajz

 • Festés

 • Mintázás különböző anyagokkal (gyurma, agyag, hó)

 • Konstruálás (építőjátékok, dobozok, termések, kavics, homok)

 • Nyomatkészítés

 • Téralakítás

 • Tépés, nyírás, hajtogatás, ragasztás

 • Kötés, sodrás, fűzés, csomózás, varrás

Értékelés

 • A tanító szóbeli értékelése munka közben, az alkotás elkészülése után a gyerekekkel együtt. (Miért tetszik?)

 • Műveik megjelentetése a faliújságon.

 
 

Testnevelés

A tanév tantárgyi célja

 

 • A gyerekek testi képességeinek fejlesztése, testtartásának javítása: gyorsaság, állóképesség, erő, izom elasztikussága.

 • A koordinációs képességek összetevőinek folyamatos fejlesztése: egyensúlyérzék, izomérzékelés, finommotorika, téri tájékozódó képesség, ritmusérzék.

 • A személyiség fejlesztése a testmozgásos feladatokon keresztül: önfegyelem, önbizalom, tolerancia, együttműködés, kitartás.

 • A mozgás örömének kialakítása sok játékos feladaton keresztül.

 

Tananyag, tanulói tevékenységek

 • Egyszerű 1–4 ütemű alapgimnasztika.

 • Rövid távú gyors futások, futás saját tempóban külső kényszer nélkül.

 • Futások irányváltoztatással.

 • Egyszerű szabályokon alapuló fogójátékok.

 • Rövid idejű, kis erőkifejtésű szökdelések és ugrások.

 • Támaszgyakorlatok, kúszások, mászások, statikus jellegű egyensúlygyakorlatok, egyéb természetes mozgások.

 • A labdakezelés alapjai (gurítás, elkapás, dobás, labdavezetés kézzel, lábbal, célzás álló és mozgó tárgyra), ismerkedés különböző súlyú, méretű labdával. Labdajátékok.

 • A tanultak beillesztése egyszerű testnevelési játékokba, sor- és váltóversenyekbe.

 • Egyszerű koreografált játékok, gyermek-, népi játékok, táncok, gyermekmondókákra, gyermekdalokra koreografált mozgássorok.

A számonkérés, értékelés rendszeressége, hogyanja, szempontjai

A gyerekek órai munkájának rendszeres figyelemmel kísérése, folyamatos szóbeli értékelése: aktivitásuk, fegyelmük, figyelmük, együttműködésük, szabálykövetésük szempontjából.

Ének-zene

A tanév tantárgyi célja

 

 • Az éneklés, a zene megszerettetése

 • A zenei írás-olvasás jelrendszerének alapozása

 • A zenei ismeretek gyarapítása

 • Ismerkedés más népek zenei kultúrájával

 • Az ünnepek színesítése, emlékezetessé tétele énekkel, zenével

 

Fejlesztendő képességek

 • Zenei hallás, belső hallás

 • Ritmusérzék

 • Mozgáskoordináció (ritmus és mozgás összehangolása

 • Zenei írás-olvasás

 • Zenehallgatás (a befogadóvá válás igényének képessége)

 • Énekbátorság

 • Kreativitás, improvizációs készség

Tananyag

 • Egyenletes lüktetés (mérő)

 • Ritmus, ritmusjelek: negyed, nyolcad, fél érték, negyed értékű szünet, kettes ütem

 • Magas-mély érzékeltetése

 • Lá, szó, mi hangok, fordulatok, kézjelek

 • Egyszerű osztinátó

 • Ismétlődés

 • 15-20 dal ismerete

 • Énekes játékok ismerete ( kör, kapus, hidas, párválasztó, zálogosdi, szerepjáték)

Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenységek

 • Ritmus visszaadása, alkotása hanggal, mozgással, egyszerű ritmushangszerrel

 • Daltanulás hallás után

 • Éneklés csoportban, párban, egyedül

 • Dalfelismerés

 • Játékdalok eljátszása

 • Zenehallgatás

 • Ritmikai és dallami improvizáció

A számonkérés, értékelés rendszeressége, hogyanja, szempontjai

A gyerekek tevékenységének folyamatos megfigyelése:

 • Hogyan vesz részt az órai munkában?

 • Tud-e hallás után ritmust visszaadni, ritmust leolvasni, alkotni?

 • Tud-e hallás után dalt felismerni, dallamot visszaénekelni?

 • Mennyire ismeri a tanult dalokat, játékokat?

 

Etika

A tanév tantárgyi célja

Az én világom. Ismerkedés az ünnepekkel, szokásokkal. Dalok tanulása, ünnepek közös átélése. Önismeret. Család, közvetlen környezet megismerése. Az én iskolám. Osztályközösség tagjává válás folyamata. Belső-külső tulajdonságok, elfogadás, empátia, barátság.

Fejlesztendő képességek

Gondolkodás, szókincs, beszédkészség, erkölcsi érzék, ítélőképesség, önkifejezés, figyelem, emlékezet, kézügyesség, hallás, ritmusérzék.

Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenységek

Részvétel az órákon, ünnepeken. Aktivitás, részvétel a drámajátékokban, a tanultak szóbeli felelevenítése, feladatok megoldása a munkafüzetben.

 

Angol (4 óra emelt óraszámban)

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek számukra érdekes, értelmes, motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő tevékenységekben vesznek részt. Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek.

Egyik legfontosabb feladatok az idegen nyelv tanulásának megszerettetése játékos megközelítéssel. Az angol nyelv elsajátításának kezdeti szakaszában (1–2. osztály) a nyelvvel való ismerkedés, a hallás utáni megértés, az új információk befogadása és elraktározása a fő cél.

Az idegen nyelv oktatása tevékenységközpontú, az idegen nyelv segítségével a tanulók kommunikatív feladatokat oldanak meg. A dalok, versek, mondókák tematikusan segítik a beszélt nyelv és nyelvtan elsajátítását, a „nyelvismeret élményét” adják a gyerekeknek így hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek megszeressék a nyelvtanulást.

Törekszünk arra, hogy egy tanítási órán belül minél változatosabb tevékenységek által tanítsuk az angol nyelvet, a feladatok érdekesek, játékosak, motiválóak legyenek. Sok, mozgásos feladatot alkalmazunk, a témakörökhöz kézműves (rajzolós, színezős, hajtogatós…) feladatok is tartoznak.

A tanulói tevékenységi formák

 • Mozgásos-ritmikus feladatok: éneklés, mondókák, mozgással kísért versek, szóbeli utasításra végzett cselekvések

 • Manipulatív tevékenységek: rajzolás, színezés, kivágás, gyurmázás, ragasztás, hajtogatás

 • Idegen nyelven történő tanári utasítások végrehajtása

 • Szerepjátékok, játékok, társasjátékok

 • Mondókák, versek, dalok memorizálása

 • A témakörökhöz kapcsolódó rövid történetek hallgatása, eljátszása

 • Mesehallgatás, a mese eljátszása