top of page
3.z osztály

A 3.z-ben történt

Hirdetmények az 3.z osztályosoknak

Éves rend

Ünnepek, szünetek rendje
az iskola naptárjában.

3.z magyar

Magyar nyelv és irodalom

Cél, hogy a tanuló képes legyen az alábbiakra.
 

Magyar nyelvtan

 • az ábécérend ismeretére; 

 • a magán-és mássalhangzók időtartam helyes jelölésére a begyakorolt esetekben;

 • a j hang helyes jelölésére a tanult szófajokban;

 • a tanult tulajdonnevek nagybetűvel való kezdésére; 

 • egyszerű szavak elválasztására önállóan;

 • igék, főnevek, melléknevek fölismerésére kérdőszó segítségével és szófajának megnevezésére; 

 • a többes szám kifejezésének fölismerésére; 

 • a korosztály szókincsében megtalálható, a kiejtésnek megfelelően írandó szavak helyes rögzítésére; 

 • a szöveg mondatokra tagolására; a mondatkezdés- és zárás helyes jelölésével;  

 • a mondatfajták megnevezése konkrét esetekben, záró írásjelük helyes megválasztása. 

Magyar irodalom

 • fél oldal terjedelmű ismeretterjesztő vagy szépirodalmi olvasmány önálló (néma) olvasására, 

 • ismert szöveg felkészülés utáni érthető, tagolt felolvasására: a szószerkezetek egyben tartásával;  

 • egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondására néhány összefüggő mondattal; 

 • a témával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazására; 

 • a szövegértés bizonyítására egyszerűbb feladatok megoldásával; 

 • az önálló írásbeli munkák javítására tanítói segítséggel.

 

Fogalmazás 

 • Öt-hat értelmes, összefüggő mondat írására megadott vagy választott témáról; 

 • az időrend megtartására események leírásakor; 

 • a szöveg mondatokra tagolására; a mondatkezdés- és zárás helyes jelölésével.

Memoriterek

 • Móra Ferenc: A csókai csóka

 • Petőfi Sándor: A Tisza (4 versszak)

 • Móra Ferenc: Mártonka levele

 • Csoóri Sándor: Csodakutya

 • Gyulai Pál: A szarka és a gilice

 • Nagy László: Dióverés

 • Arany János: Rege a csodaszarvasról (1-2. versszak)

 • Arany János: Mátyás anyja

 • Kölcsey Ferenc: Himnusz (1. versszak)

Matematika

Gondolkodási módszerek alapozása

 • Tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba; ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát.

 • Állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, tudja folytatni az elkezdett sorozatot, tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni.

 • Tudjon egyszerű nyitott mondatokat kiegészíteni igazzá, hamissá, nyitott mondatok - igazsághalmazát megkeresni kis véges alaphalmazon.

 • Értelmezzen egyszerű szöveges feladatokat, tudja az adatokat lejegyezni, megoldási tervet készíteni.

Számtan, algebra

 • Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül. Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint.

 • Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni. Ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédait, tízesekre, százasokra kerekített értékét.

 • Tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást. Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal. Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás egyjegyűszorzóval).

 • Becslést, ellenőrzést eszközként használja. Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén. Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.

Geometria, mérés

 • Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat.

 • Ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során.

3.z matematika

Környezetismeret

 • Legyen képes a zöldterületeken élő leggyakoribb élőlények felismerésére, megnevezésére. 

 • Vegye észre a növények és az állatok sokrétű kapcsolatát, tudjon rá példát mondani. 

 • Ismerje a növényi szervek feladatát. 

 • Tudja, hogy az élőlények életben maradásához tápanyagokra, levegőre, vízre, megfelelő hőmérsékletre, fényre van szükség. 

 • Ismerje a növények és az állatok legfontosabb hasonlóságait, lássa a táplálékuk megszerzése közötti különbséget. Lássa, hogyan alkalmazkodnak az élőlények a kedvezőtlen környezeti feltételekhez. 

 • Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot. Ismerje fel, hogyan kerülhetők el a betegségek. 

 • Tudja a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját.

 • Legyen képes tájékozódni az iskola környékéről készített térképvázlaton. Ismerje a fővilágtájakat. Ismerje meg lakóhelyét.

 • Tudja néhány mondatban bemutatni a fővárost. Ismerjen fel néhányat képről Budapest és Göd nevezetességei közül. 

 • Vegye észre, hogy a helytelen emberi magatartás hogyan veszélyezteti az élőlények életét.

3.z környezetismeret

Rajz

 • Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése, 5 munkadarab bemutatásával. 

 • Illusztráció készítése tanítói utasításokkal a tanult technikákkal.

 • A megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos használata.

 • A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok ismerete és használata. 

 • Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek ábrázolása.

 • Vizuális megfigyelésből személyes emlékből származó tapasztalatok felhasználásával valós hely, helyszín vizuális megjelenítése meghatározott időszaknak megfelelően, különböző technikákkal. 

 • Vizuális kommunikáció: A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, mozgások (pl. természeti jelenségek, életjelenségek: ember/növény/állat növekedése és öregedése, jégolvadás, azonosítása, vizuális megfigyelése, értelmezése, a tapasztalatok és információs kép segítségével. Az emberi gesztusok, testnyelvi jelzések megfigyelése, értelmezése, majd az összegyűjtött tapasztalatok, információk segítségével megjelenítése.

 • A média társadalmi szerepe, használata. Saját érzelmek felismerése és kifejezése különböző mozgóképi szövegek, és hangzó anyagok befogadása során.  

 • Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonságos internethasználat 

 • Tárgy- és környezetkultúra.

 • Tapasztalatok szerzése a térformálás területén. Anyagok és eljárások ismerete a tárgy rendeltetésének, használójának szem előtt tartásával, a megfelelő anyag- és eszközválasztással. A tervezett, elkészített tárgyak díszítése előzetesen gyűjtött élmények alapján.

3.z rajz

Technika

 • 5 db egyszerű munkadarab bemutatása.

 • Egyszerű munkadarab elkészítése mintakövetéssel.

 • Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata. 

 • Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.

 • A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. 

3.z technika
3.z testnevelés

Testnevelés és sport

 • Törekedjen a gimnasztikai feladatok fegyelmezett végrehajtására.

 • A futás, az ugrás és a dobás feladatokat elfogadhatóan hajtsa végre.

 • Tudjon adott számú támasz-, függő-, és egyensúlygyakorlatot végrehajtani.

 • Kitartó futásra (5 perc) legyen képes.

Ének-zene

 • A tanuló tudjon elénekelni emlékezetből 20 dalt. A népdalokat csokorba szedve is énekelheti.

 • Képes legyen ritmussort alkotni 2/4-es és 4/4-es ütemben.

 • A tanult zenei elemeket (pl. ritmus, dallam) felismeri kottaképről (taps, kézjel, betűkotta).

 • Az ismert, egyszerűbb dalokat olvassa kézjelről, betűkottáról.

 • A megismert ritmikai elemeket tartalmazó egyszerű ritmus gyakorlatot folyamatosan szólaltassa meg.

 • A tanult dalok rövid dallamfordulatait kézjelről, betűkottáról szolmizálja.

3.z ének

Digitális kultúra

 A tanuló képes legyen a tanult ismereteket önállóan alkalmazni

 • ismerje a számítógép kezdőképernyőjének és programablak felületét,

 • a tanult billentyűket ismerje

 • tudjon egyszerű szöveget beírni, menteni, megnyitni, 

 • legyen képes rajzkészítésre a Paint programban, (mentés, megnyitás), 

 • alapvető rajzeszközöket használjon, másoljon, tükrözzön, forgasson, 

 • egy tanult weboldalon eligazodjon, végre tudjon hajtani egy egyszerű keresést,

 • PowerPoint alapvető használatára, egyszerű prezentáció készítésére képes legyen.

3.z digitális kultúra

Etika

 • Tanórán való aktív részvétel.

 • Ismerje saját pozitív és negatív tulajdonságait, tudjon különbséget tenni jó és rossz szokás között.

 • Egészséges életmód fogalmának ismerete, kifejtése.

 • Társas kapcsolatainak bemutatása (család, barát, osztály).

3.z etika

Angol

Beszédértés

 • A tanuló értse meg az ismerős szavakat a személyére és családjára vonatkozóan; az óravezetéshez, illetve az elsajátítandó tananyaghoz szükséges kérdéseket, utasításokat. Beszédkészség

 • A tanuló legyen képes megnevezni ismert dolgokat,

 • 4-5 dalt, mondókát, kiszámolót reprodukálni,

 • megközelítőleg helyes hanglejtéssel szavakat, egyszerű mondatokat ismételni; 

 • a magyartól eltérő írásjegyeket felismerni és hangoztatni; 

 • egy szóval vagy hiányos mondattal válaszolni az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre. 

 

Írás

 • A tanuló legyen képes egyszerű szöveget lemásolni, illetve tollbamondás után leírni;

 • egyszerű kifejezéseket emlékezetből leírni. 

 

Szókincs

 • A tanuló szókincse kb. 200 aktív, 150 passzív szóból, kifejezésből álljon. 

 • Cselekvés, történés kifejezése: igék; jelenidejűség.

 • Birtoklás kifejezése: birtokos névmási jelzők (my, your stb.); birtokviszony (It is Mary’s cat.);

 • a have got állító, tagadó, kérdő alakjai. 

 • Térbeli viszonyok: helymeghatározás (Where?); elöljárószók (in, on, under, next to). 

 • Időbeli viszonyok: időpont: egész órák (What s the time? It s... o clock.).

 • Modalitás: a can segédige állító, tagadó, kérdő alakjai. 

 • Mennyiségi viszonyok: tőszámnevek 1-től 20-ig; főnevek egyes és többes száma; egyes és többes számú testrészek. 

 • Minőségi viszonyok: melléknevek (színek, méretek, állapotok).

Témakörök

 • Az én világom: személyes adatok, bemutatkozás, ismerkedés, köszönés, elköszönés, a család és barátok, családtagok.

 • Ház, lakás: berendezési tárgyak a lakásban/házban; a lakás/ház bemutatása, állatok és növények a ház körül.

 • Az iskola tanórai kérések, kérdések, utasítások; iskolai tárgyak, tantárgyak.

 • Vásárlás, alapvető árucikkek

 • Étkezés: mindennapi étkezéseink; alapvető étel- és italfajták

 • Számok 1-től 1000-ig

3.z angol
bottom of page