top of page
2.z osztály

A 2.z-ben történt

Hirdetmények az 2.z osztályosoknak

Éves rend

Ünnepek, szünetek rendje
az iskola naptárjában.

2.z magyar

Magyar nyelv és irodalom

Tantárgyi célok

 

 • Az önkifejezés formáinak elsajátítása és használata

 • Az olvasás-írás készség fejlesztése

 • A kreatív írás megalapozása

 • Az olvasás információ- és örömszerző szerepének megtapasztalása

 • Nyitott, érdeklődő alapállás az irodalmi művek befogadásánál

Tantárgyi program (tananyag)

 • Ismeretek az anyanyelvről

 • Az írott nagybetűk megtanulása, személy és állatnevek helyesírása

 • Ismeretek a mondatról, egyszerű mondatok írása (írásban: kezdőbetű, mondatvégi írásjel, szóban: hanglejtés, hangsúly)

 • A mondatfajták felismerése, megnevezése a beszélő szándéka szerint: kijelentő, óhajtó, kérdő felkiáltó, felszólító

 • Mondatokra tagolás, mondatbefejezések

 • Mondatátalakítások: - állítás-tiltás, kijelentőből felszólító, felszólítóból kijelentő, kijelentőből óhajtó 

 • Mondatok helyesírásának gyakorlása

 • Tagolás: szöveg-mondat-szó

 • Az ábécé, betűrend

 • Magánhangzók és mássalhangzók megkülönböztetése, hangok időtartamának a megkülönböztetése és jelölése

 • Szótagolás és elválasztás

 • Összetett szavak elválasztása

 • Szóvégi ó, ő, ul, ül, ít a szavakban

 • A kiejtéstől eltérő helyesírású szavak: nj,dj, tj, lj, dt, ts

 • A szavakban j-ly

 • Szótő és toldalék (leválasztás)

 • (Kivel? Mivel? Hol? Hová?) - toldalékolás kérdőszó alapján

 • Mesék: magyar népmesék, népek eredet és állatmeséi

 • Gyermekirodalom: az év során választott szemelvények, saját olvasmányok, projektekhez kapcsolódó ismeretterjesztő szövegek: állatokról szóló leírások, napi aktualitások, hírek (sport, felfedezések, rekordok) redukált szövegváltozatai

 • Versek, memoriterek:
  - Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra…
  - Weöres Sándor: A galagonya
  - Weöres Sándor: Sehallselát Dömötör
  - Csukás István: Sün Balázs
  - Zelk Zoltán: A három nyúl
  - Petőfi Sándor: Nemzeti dal 1-3.
  - József Attila: Altató
  - Petőfi Sándor: Anyám tyúkja
  - Tamkó Sirató Károly: Pinty és ponty
  - Drámajátékok, gyermekdarabok tanulása, eljátszása


Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenységek

 • A különböző munkaformákban való aktív részvétel: önálló, páros és csoportmunka, kooperatív csoportok

 • Véleménynyilvánítás, élmények szóbeli kifejezése, előadás képek segítségével

 • Gyűjtőmunka, memoriter, ellenőrzés, önellenőrzés

 • Írás: másolás, tollbamondás, emlékezetből írás, kreatív írás (néhány mondat)

 • Olvasás: utasítások, rövid információk olvasása, értelmezése, irodalmi és ismeretterjesztő szövegek olvasása, párbeszédek, hangjátékok, önálló ismeretszerzés, néma olvasás fejlesztése, értő olvasás fejlesztése


Értékelés
 

 • Negyedévenként felmérő anyanyelvből, írásból (másolás, tollbamondás) és olvasásból (tempó és szövegértés)

 • Egy-egy témakör lezárásánál tudáspróba (pl. mondatfajták, írott nagybetűk)

 • Folyamatos szóbeli értékelés

 • Írásbeli/ön/értékelés félévkor és tanév végén
   

Tankönyvek
 

OFI tankönyvcsalád

Matematika

A tanév tantárgyi célja


A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak megismerése, alapozása változatos matematikai tevékenységekbe ágyazva.


Fejlesztendő képességek

 • Tájékozódás térben, időben, mennyiségi viszonyokban (hosszúság, térfogat, tömeg)

 • Megismerés (tapasztalatszerzés, képzelet, emlékezés, gondolkodás, alapszintű összefüggések felismerése)

 • Számolási eljárások megértése és működtetése

 • Problémamegoldó és analógiás gondolkodás

 • A megfigyelés tudatossága és a tartóssága fokozása

 • Megértés

 • Alkotás és kreativitás

 • Együttműködés

 • Érzelmi, akarati képesség

Tananyag

 • Gondolkodási, megismerési módszerek

 • Számtan, algebra: számfogalom a 100-as számkörben

 • Alapműveletek: összeadás, kivonás kétjegyű számokkal, szorzás, bennfoglalás, részekre osztás

 • Egyszerű és összetett szöveges feladatok, lejegyzés számfeladattal

 • Műveletfogalmak, számolási eljárások

 • Összefüggések, függvények, sorozatok

 • Geometria, mérések

 • Valószínűség, statisztika

Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenységek

 • Osztályozások, válogatások, nyitott mondatok megoldása

 • Állítások megfogalmazása, mely a valóságot írja le

 • Halmazok, mennyiségek összehasonlítása, meg-és leszámlálások

 • Számok elhelyezése számegyenesen

 • Számok összehasonlítása, sorba rendezése, tulajdonságaik megfigyelése

 • Alapműveletek értelmezése, kirakása, lerajzolása, gyakorlása (százas számkörben)

 • Szöveges feladatok eljátszása, lejegyzése számtan nyelven

 • Ellenőrzés, önellenőrzés

 • Mérések alkalmi és szabványegységek

A számonkérés, értékelés rendszeressége, hogyanja, szempontjai

 

 • A gyerekek tevékenységének és szóbeli, illetve írásbeli megnyilatkozásainak figyelése, visszajelzése folyamatosan

 • Negyedévi, félévi, háromnegyedévi, év végi felmérések (résztémák zárásakor formatív értékelés)

 • A felméréseket pontozással értékeljük

 • Mindig a gyermek önmagához mért fejlődését tükrözi

A sakkpalota program alkalmazása

Heti egy alkalommal a sakk, mint eszköz segítségével fejlesztünk különböző képességeket, kompetenciákat játékos módon: logikus és kreatív gondolkodás fejlesztése, algoritmikus gondolkodás erősítése, problémamegoldó képesség fejlesztése, térbeli tájékozódás fejlesztése.

Tankönyvek, források

 • OFI tankönyvcsalád

 • Feladatlapok, más könyvekből vett feladatok a differenciált oktatáshoz

2.z matematika

Logikai játékok

A tanév tantárgyi célja

 

Társasjátékok tanítása és rendszeres játszatása során a gyerekek gondolkodási és szociális képességeinek fejlesztése. Alternatíva nyújtása a szabadidő hasznos eltöltésére. A sakk alapjainak elsajátítása.

Fejlesztendő képességek

 • Megfigyelés

 • Figyelem

 • Síkbeli tájékozódás

 • Térbeli tájékozódás

 • Szabálytartás

 • Logikus gondolkodás

 • Következtetés

 • Folyamatban való gondolkodás

 • Lényegkiemelés

 • Elemzés

 • Összehasonlítás

 • Előrelátás

 • Tervkészítés

 • Képzelet

 • Kreativitás

 • Együttműködés

 • Empátia

 • Győzni és veszíteni tudás

 • Sportszerűség

 

Tananyag

 • Sakk (1 félév)

 • Egyszerű kártyajátékok

 • Dobble

 • Malom

 • Mondrian

 • Ki nevet a végén?

Értékelt tevékenységek

 • Játék a szabályok betartásával

 • A tanult játékstratégiák alkalmazása

 • A győzelem és vereség feldolgozása

 • A sakkjáték alapjainak ismerete

2.z logikai

Ökológia

A tanév tantárgyi célja

 

 • Az egyszerű természeti jelenségek, összefüggések, anyagok és élőlények tapasztalati úton történő megismerése, mely a gyerekek kíváncsiságára, érdeklődésére épül.

 • A természetről szerzett ismereteiket aktív cselekedtetés, megfigyelés, vizsgálódás, egyszerű kísérletek elvégzése és mérések útján szerezzék meg a gyerekek. 

Fejlesztendő képességek

 • Megfigyelés, vizsgálódás

 • Adatgyűjtés, leírás

 • Összehasonlítás

 • Csoportosítás, sorba rendezés

 • Mérés

 • Együttműködés

Tananyag

 • A megismerési módszerek alapozása

 • Az élettelen természet alapismeretei, anyagok körülöttünk, halmazállapotok

 • Az élő természet alapismeretei, az erdő

 • Testünk és táplálkozásunk

 • Tájékozódás

 • Mérések

 • Projekt munka: az állatok

Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenységek
 

 • Alapszintű összefüggések felismerése, szóbeli megnevezése

 • A megfigyelések elmondása, rögzítése rajzban

 • Lényeges tulajdonságok kiemelése, megfigyelése

 • Az érzékelhető tulajdonságok összehasonlítása

 • A folyamatok, változások irányított megfigyelése, tapasztalatok gyűjtése

 • Becslések, mérések végzése alkalmi mértékegységekkel, később szabványegységekkel mértékegység váltás nélkül

A számonkérés, értékelés rendszeressége, hogyanja, szempontjai

 • A megszerzett ismeretekről, tapasztalatokról folyamatos szóbeli visszajelzéssel játékos formában

 • Folyamatos javítás, dicséret, biztatás formájában

 • Számonkérés rajzos formában, esetleg írásban

 • Év végén tudáspróba formájában

2.z ökológia

Vizuális kultúra

A tanév tantárgyi célja

 

Ismerkedés a technikákkal, a különböző anyagokkal, az eszközökkel. Az esztétikai igényesség felkeltése. Az alkotási folyamat befejezése. A belső képek előhívása, a műalkotásokkal való találkozás.

Tananyag

 • A forma

 • Ellentétek

 • Gömbvilág

 • Természeti és mesterséges formák

 • Síkbáb, papírhajtogatás

 • Önarckép

 • Emberábrázolás - tevékenységekre jellemző mozgások

 • A szín: színek és ellentétek, színek és érzelmek, kevert színek

 • A tér: tárgyak helye a térben, megjelenítés síkban és térben

 • Mesékhez, történetekhez, projektekhez, ünnepekhez kapcsolódó feladatok

 

Technikák

 • Montázs, kollázs, ragasztás

 • Sablonok és lenyomatok

 • Festés, pasztell

 • Egyszerű használati tárgyak készítése

2.z rajz

Technika és tervezés

A tanév tantárgyi célja

 

 • Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése

 • Saját tapasztalás útján történő ismeretszerzés 

 • Kreatív tervező és alkotó munka 

 • Életszerű gyakorlati problémák megoldási készségének kialakítása 

 • A kézügyesség életkori sajátosságoknak megfelelő fejlesztése

 • A cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása

 • Különböző anyagok megismerése, a megmunkálhatóság megtapasztalása

 • Tervező és technológiai folyamatok alkalmazása

 • A keletkező hulladékok környezettudatos elhelyezése

Fejlesztendő képességek

 

 • Véleményformálás a társakkal közös tevékenység során

 • Tevékenység során együttműködési készségek fejlesztése

 • Környezettudatos döntéshozatal a megismert anyagok használata során

 • Építő jellegű párbeszéd alkalmazása

 • Kézügyesség fejlesztése

 • Megfigyelő- és feladatmegoldó képesség fejlesztése

 • A kreativitás erősítése

 • Felelős szerepvállalás és a munkamegosztás erősítése

 • A takarékosság iránti igény fejlesztése

 • Környezettudatos magatartás támogatása

 • Az önismeret fejlesztése

 

Tananyag

 • Otthon, család, életmód

 • Képlékeny anyagok alakítása

 • A papír felhasználása

 • A természet kincsei

 • A fonal és a textil

 • Építés, modellezés

 • Közlekedés

 • Jeles napok

 • Zöld napok

 

Értékelés

 • Együttműködő részvétel az órákon.

2.z technika
2.z testnevelés

Testnevelés

A tanév tantárgyi célja

 

Kialakuljon a gyerekekben a rendszeres mozgás, az egészséges életmód iránti igény. Izomzatuk legyen életkoruknak megfelelően fejlett.

 

Fejlesztendő képességek

 • Alapszintű játékkészség birtokában képesek legyenek részt venni a különböző sportjátékokban

 • Fejlesztjük motorikus képességüket, kondicionális és koordinációs képességüket és mozgásbiztosságukat

 • A reprodukálás szintjén a gimnasztikai gyakorlatok elvégzésének képességét

 • A különböző módokon végzett járások és futások képességét

 • A szökdelések, ugrások koordinált végrehajtásának képességét

 • Labdás ügyességüket, elemi szintű játék- és együttműködési készségüket

Tananyag

 • Rendgyakorlatok

 • Gimnasztika

 • Járások és futások

 • Szökdelések, ugrások

 • Dobások

 • Támasz, függés és egyensúlygyakorlatok

 • Labdagyakorlatok

 • Játékok

Az eredmény teljesítéséhez szükséges jellemző tanulói tevékenységek

 • Alaki gyakorlatok végzése.

 • Gimnasztikai gyakorlatok (2-4 ütemű, szabad, társas)

 • Járások, futások

 • Különböző módon történő szökdelések, ugrásfeladatok.

 • Labdagyakorlatok, dobások.

 • Támasz-és függőgyakorlatok végzése (talajon, padonzsámolyon, bordásfalon)

 • Labdás játékok könnyített szabályokkal

 • Húzások, tolások, hordások

Értékelés

A játékok azonnali tájékoztatást adnak a gyerekek állóképességéről, szabályismeretéről, együttműködési készségükről.

Ének-zene

A tanév tantárgyi célja

 

 • Az éneklés, a zene megszerettetése

 • A zenei írás-olvasás fejlesztése

 • A zenei ismeretek gyarapítása

 • Ismerkedés más népek zenei kultúrájával

 • Az ünnepek színesítése, emlékezetessé tétele énekkel, zenével

 

Fejlesztendő képességek

 • Zenei hallás, belső hallás

 • Ritmusérzék

 • Mozgáskoordináció (ritmus és mozgás összehangolása

 • Zenei írás-olvasás

 • Zenehallgatás (a befogadóvá válás igényének képessége)

 • Éneklés, énekbátorság

 • Reprodukálás és alkotás

Tananyag

 • Félértékű hang és szünetjele, ritmusfelelgető, osztinátó, ritmus kánon

 • Pentaton dallamhangok

 • Olvasógyakorlatok

 • Zenei kérdés-felelet

 • 20 dal ismerete

 • Dramatikus énekes játékok

 • Hangszerismeret (fúvós-vonószenekar, hegedű, cselló, fuvola, kürt, harsona, fagott hangjának felismerése)

 • Cselekményes zenék

 

Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenységek

 • Kiscsoportos és egyéni éneklés

 • A tanult gyermek- és játékdalok mozgással kísért csoportos előadása

 • Tanult dinamika és tempók, kérdés-felelet zenei szerkezet alkalmazása

 • Mozgásos, ritmikus improvizáció

 • Tanult dalok felismerése

 • Hang, csend, zörej megkülönböztetése

 • Hangszerek hangszínének megkülönböztetése vizuálisan is

 • Tanult ritmusok felismerése, olvasása, lejegyzése

 • Tanult szolmizációs jelek alkalmazása vonalrendszerben és kézjelekkel

 • Hallás utáni daltanulás képessége

A számonkérés, értékelés rendszeressége, hogyanja, szempontjai

 • Félévkor és év végén szummatív értékelés szöveges formában

 • Szóbeli számonkérés: tanult dalok, játékok mozgással kísért éneklése egyénileg és csoportban

 • Írásbeli számonkérés: tanult ritmusok lejegyzése, hangnevek meghatározása, a vonalrendszer

2.z ének

Etika

A tanév tantárgyi célja

Az én világom. Ismerkedés az ünnepekkel, szokásokkal. Dalok tanulása, ünnepek közös átélése. Önismeret. Család- helyem a családban.  Helyem az osztály közösségében. Társas együttélés. A természet rendje. Közös ünnepek​.

Fejlesztendő képességek

Gondolkodás, szókincs, beszédkészség, erkölcsi érzék, ítélőképesség, önkifejezés, figyelem, emlékezet, kézügyesség, hallás, ritmusérzék.

Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenységek

Részvétel az órákon, ünnepeken. Aktivitás, részvétel a drámajátékokban, tanórákon.

2.z etika

English (4 hours a week)

In the second year of their English studies we would like to further develop their listening, and speaking skills. We also will work on the skills to be able to retell (summarize) stories by providing specific details.

Abilities that will be developed

 • To recall the details of a story

 • To explain the difference between fiction and non-fiction

 • To present information orally

 • To put words in alphabetical order by first and second letter

Students’ responsibilities for successful completion of course

 • Attentive and positive behaviour

 • Contributing to class discussion

 • Respect and care for one another

2.z angol
bottom of page