top of page
1.z osztály

Az 1.z-ben történt

Hirdetmények az 1.z osztályosoknak

Éves rend

Ünnepek, szünetek rendje
az iskola naptárjában.

1.z magyar nyelv

Magyar nyelv és irodalom

Tantárgyi célok és program

 

 • Kis és nagy nyomtatott betűk ismerete, összeolvasása

 • Szavak, szókapcsolatok, mondatok, rövid szövegek olvasása

 • Kis írott betűk megtanulása, összekapcsolása (késleltetett írástanítás)

 • Írás – szó, szókapcsolat, mondat szinten

 • Beszédfejlesztés, szókincsgyarapítás

 • Irodalmi ismeretek: nyelvtörők, találós kérdések, közmondások, mondókák, versek, mesék

 • Verstanulás, dramatizálás

 • Könyvtárhasználat

 

Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenységek

 

Olvasás:

 • szavak, szókapcsolatok, mondatok, rövid szövegek néma és hangos olvasása

 • szövegértést ellenőrző feladatok megoldása

 

Írás:

 • másolás írott és nyomtatott mintáról, látó-halló tollbamondás

 • önellenőrzés, javítás

​Memoriterek megtanulása, előadása:

 • Móra Ferenc: A cinege cipője

 • Móricz Zsigmond: A török és a tehenek

 • Gryllus Vilmos: Borz

 • Móra Ferenc: A csókai csóka

 • Weöres Sándor: Száncsengő

 • Lackfi János: Ami az égből hullik

 • Weöres Sándor: Kutyatár

 • Weöres Sándor: Pletykáló asszonyok

 • Zelk Zoltán: Este jó, este jó

 • Móra Ferenc: Zengő Ábécé

 • Kányádi Sándor: Április

 • Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje

 • Zelk Zoltán: Vakáció

 • József Attila: Altató

Véleménynyilvánítás, önkifejezés szóban

 

Önálló feladatmegoldás, páros és csoportmunkában való együttműködő részvétel

 

Dráma: figyelem- és emlékezetfejlesztő, közösségépítő játékok, utánzó- és fantáziajátékok, bábozás, improvizálás, állatmesék és versek előadása, színházlátogatás

 

Értékelés

 

 • Az órai munka értékelése szóban (folyamatos)

 • Az írásbeli munkák értékelése szóban és írásban (folyamatos)

 • Félévenként írás (másolás, tollbamondás), olvasásfelmérés Mozaik mérőlappal

 

Tankönyvek

 • Mozaik tankönyvek

 • Köszöntők, nyelvtörők, kiszámolók, mondókák, találós kérdések, közmondások, népköltészet, népmesék

 • Weöres Sándor, Móricz Zsigmond, Móra Ferenc, Nemes Nagy Ágnes versei

Matematika

A tanév tantárgyi célja


A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak megismerése, biztos mennyiségfogalom kialakítása.


Fejlesztendő képességek

 • Tájékozódás térben, időben, mennyiségi viszonyokban

 • Megismerés (tapasztalatszerzés, képzelet, emlékezés, gondolkodás, alapszintű összefüggések felismerése)

 • Mennyiségfogalom alakítása

 • Számolási eljárások megértése és működtetése

 • Megértés

 • Alkotás és kreativitás

 • Együttműködés

 • Érzelmi, akarati képesség

 

Tananyag

 

 • Tulajdonságok megfigyelése

 • Darabszám, mérőszám,

 • Nyitott mondatok,

 • Kombinatorikus alkotások

 • Természetes szám a 20-as számkörben

 • Számképzés, számfogalom, számtulajdonságok, számkapcsolatok

 • Műveletfogalmak, számolási eljárások

 • Szöveges feladatok értelmezése

 • Viszonyok, kapcsolatok értelmezése

 • Tájékozódás síkban és térben

Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenységek

 

 • Tárgyak, dolgok, mennyiségek felismerése, összehasonlítása, szétválogatása, sorba rendezése, Számok elhelyezése számegyenesen ,< > = jelek használata, igaz- hamis állítások alkotása,

 • Becslés, számlálás, számok jele: olvasásuk, írásuk

 • Számok bontása összeg- és különbségalakra,

 • Összeadás és kivonás értelmezése tevékenységgel, elbeszéléssel,

 • Szöveges feladat megjelenítése

 • Sorozatok készítése adott szabály szerint, kapcsolatok felismerése

 • Irány és állás megfigyelése, követése síkbeli mozgással- a térbeli viszonyokat kifejező szavak használata

 

A számonkérés, értékelés rendszeressége, hogyanja, szempontjai

 

 • Folyamatosan kapnak a tanulók tudásukat ellenőrző feladatokat szóban, tevékenykedtetéssel és írásban.

 • Nagyobb tudásszintmérőt az előkészítő időszak befejezése után, az 5-ös, a 10-es számkör befejezésekor, a 10-es átlépéses műveletek után, félévkor s tanév végén. A mérések feladatait csak javítjuk, nem pontozunk.

A sakkpalota program alkalmazása

 

Heti egy alkalommal a sakk, mint eszköz segítségével fejlesztünk különböző képességeket, kompetenciákat játékos módon: logikus és kreatív gondolkodás fejlesztése, algoritmikus gondolkodás erősítése, problémamegoldó képesség fejlesztése, térbeli tájékozódás fejlesztése.

Tankönyvek, források

 • Sokszínű matematika tankönyvcsalád (Mozaik) Számírás munkafüzet

 • Feladatlapok, más könyvekből vett feladatok a differenciált oktatáshoz

1.z matematika

Logikai játékok

A tanév tantárgyi célja

 

Társasjátékok tanítása és rendszeres játszatása során a gyerekek gondolkodási és szociális képességeinek fejlesztése. Alternatíva nyújtása a szabadidő hasznos eltöltésére.

Fejlesztendő képességek

 • Megfigyelés

 • Figyelem

 • Síkbeli tájékozódás

 • Térbeli tájékozódás

 • Szabálytartás

 • Logikus gondolkodás

 • Következtetés

 • Folyamatban való gondolkodás

 • Lényegkiemelés

 • Elemzés

 • Összehasonlítás

 • Előrelátás

 • Tervkészítés

 • Képzelet

 • Kreativitás

 • Együttműködés

 • Empátia

 • Győzni és veszíteni tudás

 • Sportszerűség

 

Tananyag

 • Fekete Péter típusú kártyajátékok

 • Dominó

 • Hármas amőba (Tick, tack, tuck)

 • Négyes amőba

 • Amőba variációk síkban és térben

 • Egyszerű malom

 • Kettős malom

 • Fordítgatósok

 • Mancala

 • Set

 • Kwatro

Értékelt tevékenységek

 • Játék a szabályok betartásával

 • A tanult játékstratégiák alkalmazása

 • A győzelem és vereség feldolgozása

1.z logikai

Tematikus hetek és projektek

A tanév tantárgyi célja

 

 • A tanulók tudatos megfigyelésének fejlesztése, közvetlen tapasztalatok segítségével.

 • Hasonlóságok és különbségek felismertetése, összehasonlítások elvégzése érzékelhető tulajdonságok alapján élő és élettelen dolgok között.

 • A megismerési vágy felkeltése, megőrzése.

 • Környezettudatos magatartás fokozatos kialakítása.

 • A környezet- és egészségvédelem fontosságának tudatosítása.

 • A tapasztalatok szóbeli megfogalmazása.

 • A megfigyelések rajzos és rövid szöveges rögzítése.
   

Tananyag

 1. Érzékszervek,érzékelés: Látás- szem, hallás- fül, tapintás- bőr, szaglás- orr, ízlelés- nyelv. Tárgyak és élőlények érzékelhető tulajdonságainak megfigyelése. Élő és élettelen csoportosítása. Halmazállapotok: szilárd, folyékony, légnemű.

 2. Élő környezet: Életjelenségek: mozgás, táplálkozás, növekedés, szaporodás. Az emberi test részei. A növények részei. A növényi fejlődés megfigyelése. Táplálkozás, táplálékcsoportok.

 3. Az idő: Az időjárás, évszakok változásának megfigyelése, lejegyzése. Az év, évszakok, hónapok nevei, a hét napjai, ünnepek. Hetirend, napirend.
   

Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenységek
 

 • Látás-, hallás-, tapintás-, szaglásérzékelési játékok.

 • Eszközök és tárgyak csoportosítása érzékelhető tulajdonságok alapján.

 • Élő és élettelen dolgok megkülönböztetése, csoportba rendezése.

 • Halmazállapot változások elvégzése, megfigyelése.

 • Élőlények mozgásának megfigyelése.

 • Az emberi test részeinek ismerete.

 • A lágyszárú növények részeinek közvetlen megfigyelése.

 • Növényi magvak csíráztatása, az életfeltételek biztosítása, növények gondozása.

 • Az élőlények táplálkozásának megfigyelése  állatkertben, tanteremben és otthon.

 • A táplálékcsoportok felismerése.

 • A vegyes táplálkozás fontosságának tudatosítása, egyszerű ételek elkészítése.

 • Helytelen táplálkozási szokások felismerése.

A számonkérés, értékelés rendszeressége, hogyanja, szempontjai

 • Szóbeli értékelés minden óra végén, a tevékenység aktív elvégzése a sikeres teljesítés feltétele.

 • Írásbeli számonkérés saját készítésű feladatlapokkal.

1.z tematikus

Technikai és tervezés, vizuális kultúra

A tanév tantárgyi célja

 

 • Kezdeti motiváltság, nyitottság megőrzése

 • Az alkotás örömének felfedeztetése

 • Vizuális nyelv, kommunikáció fejlesztése játékos feladatokon keresztül

 • Önmaga és az őt körülvevő világ vizsgálata, megismerése, megjelenítése

 • Belső világ (gondolatok, érzések, élmények, képzelet) kivetítése

 • Az egyéni kifejezésmód fejlesztése

 • Személyiség és közösségfejlesztés

 • Kapcsolódás más művészeti ágakhoz, tantárgyakhoz, projektekhez, ünnepekhez

Tananyag

 • Rendeltetésszerű eszközhasználat, szokásrendszer kialakítása,

 • Technika és anyagismeret bővítése

 • Manuális ismeretek elsajátítása

 • Vizuális nyelv alapelemeinek megismerése (formák, vonalak, színek megnevezése és használata)

 • Képi elemek elrendezése térben, síkban

 • A képmező kitöltése

 • Önmaguk, tárgyak,  élőlények jellemző tulajdonságainak érzékeltetése

 • Tárgykészítés

 • Egyéni és közös élmények megjelenítése

 • Illusztrációk készítése

 • Ritmusok (forma, szín)

 • Jelek, ábrák létrehozása

 

Technikák

 • Ceruza és krétarajz

 • Festés

 • Mintázás különböző anyagokkal (gyurma, agyag, hó)

 • Konstruálás (építőjátékok, dobozok, termések, kavics, homok)

 • Nyomatkészítés

 • Téralakítás

 • Tépés, nyírás, hajtogatás, ragasztás

 • Kötés, sodrás, fűzés, csomózás, varrás

Értékelés

 • A tanító szóbeli értékelése munka közben, az alkotás elkészülése után a gyerekekkel együtt. (Miért tetszik?)

 • Műveik megjelentetése a faliújságon.

1.z rajz
1.z testnevelés

Testnevelés

A tanév tantárgyi célja

 

 • A gyerekek testi képességeinek fejlesztése, testtartásának javítása: gyorsaság, állóképesség, erő, izom elasztikussága.

 • A koordinációs képességek összetevőinek folyamatos fejlesztése: egyensúlyérzék, izomérzékelés, finommotorika, téri tájékozódó képesség, ritmusérzék.

 • A személyiség fejlesztése a testmozgásos feladatokon keresztül: önfegyelem, önbizalom, tolerancia, együttműködés, kitartás.

 • A mozgás örömének kialakítása sok játékos feladaton keresztül.

 

Tananyag, tanulói tevékenységek

 • Egyszerű 1–4 ütemű alapgimnasztika.

 • Rövid távú gyors futások, futás saját tempóban külső kényszer nélkül.

 • Futások irányváltoztatással.

 • Egyszerű szabályokon alapuló fogójátékok.

 • Rövid idejű, kis erőkifejtésű szökdelések és ugrások.

 • Támaszgyakorlatok, kúszások, mászások, statikus jellegű egyensúlygyakorlatok, egyéb természetes mozgások.

 • A labdakezelés alapjai (gurítás, elkapás, dobás, labdavezetés kézzel, lábbal, célzás álló és mozgó tárgyra), ismerkedés különböző súlyú, méretű labdával. Labdajátékok.

 • A tanultak beillesztése egyszerű testnevelési játékokba, sor- és váltóversenyekbe.

 • Egyszerű koreografált játékok, gyermek-, népi játékok, táncok, gyermekmondókákra, gyermekdalokra koreografált mozgássorok.

A számonkérés, értékelés rendszeressége, hogyanja, szempontjai

A gyerekek órai munkájának rendszeres figyelemmel kísérése, folyamatos szóbeli értékelése: aktivitásuk, fegyelmük, figyelmük, együttműködésük, szabálykövetésük szempontjából.

Ének-zene

A tanév tantárgyi célja

 

 • Az éneklés, a zene megszerettetése

 • A zenei írás-olvasás jelrendszerének alapozása

 • A zenei ismeretek gyarapítása

 • Ismerkedés más népek zenei kultúrájával

 • Az ünnepek színesítése, emlékezetessé tétele énekkel, zenével

 

Fejlesztendő képességek

 • Zenei hallás, belső hallás

 • Ritmusérzék

 • Mozgáskoordináció (ritmus és mozgás összehangolása

 • Zenei írás-olvasás

 • Zenehallgatás (a befogadóvá válás igényének képessége)

 • Énekbátorság

 • Kreativitás, improvizációs készség

Tananyag

 • Egyenletes lüktetés (mérő)

 • Ritmus, ritmusjelek: negyed, nyolcad, fél érték, negyed értékű szünet, kettes ütem

 • Magas-mély érzékeltetése

 • Lá, szó, mi hangok, fordulatok, kézjelek

 • Egyszerű osztinátó

 • Ismétlődés

 • 15-20 dal ismerete

 • Énekes játékok ismerete ( kör, kapus, hidas, párválasztó, zálogosdi, szerepjáték)

Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenységek

 • Ritmus visszaadása, alkotása hanggal, mozgással, egyszerű ritmushangszerrel

 • Daltanulás hallás után

 • Éneklés csoportban, párban, egyedül

 • Dalfelismerés

 • Játékdalok eljátszása

 • Zenehallgatás

 • Ritmikai és dallami improvizáció

A számonkérés, értékelés rendszeressége, hogyanja, szempontjai

A gyerekek tevékenységének folyamatos megfigyelése:

 • Hogyan vesz részt az órai munkában?

 • Tud-e hallás után ritmust visszaadni, ritmust leolvasni, alkotni?

 • Tud-e hallás után dalt felismerni, dallamot visszaénekelni?

 • Mennyire ismeri a tanult dalokat, játékokat?

1.z ének

Etika

A tanév tantárgyi célja

Az én világom. Ismerkedés az ünnepekkel, szokásokkal. Dalok tanulása, ünnepek közös átélése. Önismeret. Család, közvetlen környezet megismerése. Az én iskolám. Osztályközösség tagjává válás folyamata. Belső-külső tulajdonságok, elfogadás, empátia, barátság.

Fejlesztendő képességek

Gondolkodás, szókincs, beszédkészség, erkölcsi érzék, ítélőképesség, önkifejezés, figyelem, emlékezet, kézügyesség, hallás, ritmusérzék.

Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenységek

Részvétel az órákon, ünnepeken. Aktivitás, részvétel a drámajátékokban, a tanultak szóbeli felelevenítése, feladatok megoldása a munkafüzetben.

1.z etika

English (4 lessons per week)

Childhood second language learning is based on the processes of natural/intrinsic language learning. The students are involved in interesting, clever and motivating games/activities apt for their cognitive abilities. The objective of our second language program is to build and develop the basis of their competence in foreign language communication.  ​

One of the main tasks we set forth is to instill a love of learning a foreign language with a playful approach. In the early stage of learning English (1-2 grades), our aim is to get acquainted with the language, to develop listening comprehension, to absorb and store new information.  

Our second language education is activity-based; through learning a foreign language, the children execute communicative tasks. The songs, poems, rhymes provide thematic help in mastering the spoken language and its grammar, they provide the children with an „experience of language competence”, increasing their fondness for foreign language acquisition.  

We aspire to make the activities during the English lessons diverse, for the assignments to be interesting, playful and motivating. In each lesson we also employ many movement tasks, and creative handicrafts thematically. 

Forms of student activity 

 • Movement-rhythmic tasks: singing, rhymes, poems accompanied by movement, actions performed on verbal instructions 

 • Manipulative activities: drawing, coloring, cutouts, play dough, sticking/gluing, origami 

 • Carrying out foreign language instructions 

 • Role play, games, board games 

 • Memorizing rhymes, poems, songs 

 • Listening to and roleplaying short stories related to certain topics  

 • Listening to and role playing fables 

1.z angol
bottom of page